Path

Rugare kwamuri. Asi, kukurwadza kana kukunakidza kwezvinhu nezviitiko hazvina maturo kana zvisingakubatsiri panzira yeruponeso muna Ishe Jesu. #peace #pain #joy #purpose #path #salvation #StOneCIALRugare kwamuri. Asi, kurwadza kana kunakidza kwezvinhu nezviitiko hakuna maturo kana kusinga kusvitsi paupenyu muna She.

Advertisements

#JobAdviceSA

‪A1. Staying with current trends can trigger career change through unearthing new exciting opportunities #JobAdviceSA ‬