Path

Rugare kwamuri. Asi, kukurwadza kana kukunakidza kwezvinhu nezviitiko hazvina maturo kana zvisingakubatsiri panzira yeruponeso muna Ishe Jesu. #peace #pain #joy #purpose #path #salvation #StOneCIALRugare kwamuri. Asi, kurwadza kana kunakidza kwezvinhu nezviitiko hakuna maturo kana kusinga kusvitsi paupenyu muna She.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s